Kontroly systémů vytápění

Povinnost provádění kontrol systémů vytápění externi_stranka (dříve kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie) vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. externi_stranka, o hospodaření energií, a jeho prováděcí vyhlášky č. 194/2013 Sb. externi_stranka, o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Na rozdíl od revizí vyhrazených zařízení prováděných z pohledu bezpečnosti provozu technických zařízení jsou tyto kontroly prováděny z důvodu snížení ztrát energie při spalování paliv, rozvodu tepla a jeho spotřebě.

Pokud jste kontrolu systému vytápění externi_stranka ještě neprováděli a provozuje zdroj tepla o výkonu nad 70 kW, tak vzhledem k zákonnému požadavku provádění těchto kontrol od roku 2007, už pravděpodobně na Vámi provozovaném zařízení měla tato kontrola proběhnout.

Četnost provádění kontrol systémů vytápění

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence (dle zákona č. 458/2000 Sb. externi_stranka, energetický zákon) na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je povinnost provádět kontroly jednou ročně.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol uvedena v následující tabulce.


Tabulka 1 – Četnost provádění kontrol systémů vytápění neprovozovaných na základě licence

Výkon kotleDruh palivaPrvní kontrola po uvedení do provozu (roky)Další kontrola
Systém je trvale monitorován (roky)*Systém není trvale monitorován (roky)*
od 20 kW do 100kWvšechna paliva101010
nad 100kWpevná a kapalná2102
plynná4104

*  za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorovaní kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.